Patentöversättning

Att översätta denna typ av texter som ofta är mycket specialiserade, kräver ett mycket omfattande tekniskt kunnande. Dessutom är de språkliga konventionerna gällande patentskrifter mycket stela och texternas utforming, både innehållsmässigt och när det gäller textstrukturen måste efterlevas. Att ignorera dess konventioner kan leda till att en patentansökan inte godkänns.
Genom mitt Examenarbete "Patentskrifter ur rättlig, teknisk och översätningsteoretisk synvinkel - en jämförande undersökning mellan Tyskland och Sverige" förfogar jag över omfattande och solida kunskaper om de svenska, tyska och europeiska patentväsendena.

Patenttexter

Patenttexter är en mycket speciell kombination av en teknisk och en juridiskt text. Uppfinningen beskrivs med tekniska termer men ofta med hjälp av ett språk som är tydligt präglat av juridiken och de lagar och föreskifter som reglerar patentväsendet. Patenttexter omfattar bl.a. patentansökningar, patentkrav och patentbrev.

Kostnadsförslag

Om du skickar en text eller ett textavsnitt till påseende via e-post, fax eller post, sammanställer jag ett ej bindande kostnadsförslag. Uppgifter om önskat leveransdatum, hur översättningen ska levereras (post, e-post, online), vilken dokumenttyp översättningen avser, ev. tidigare utförda översättningar resp. existerande terminologilistor eller Translation Memories, eller användning av firmaintern terminologi, liksom annan kompletterande information, garanterar en snabb och detaljerad bearbetning av varje enskild förfrågan.

Ta kontakt

Personlig kommentar till patentöversättning:

Patenttexter kräver på grund av sin dubbla funktion som teknisk beskrivning och juridiskt dokument att översättaren behärskar båda fackområdena. Dessutom måste översättaren känna till de konventioner som gäller i respektive land för att veta vad som kan översättas "fritt" och vad som måste anpassas till dessa konventioner.

Kvaliteten hänger naturligtvis nära samman med ett målinriktat och konsekvent terminologiarbete. Genom ett långfristigt samarbete mellan uppdragsgivare och översättare, samt med konsekvent användning av den terminologi som kunden önskar, kan en hög kvalitet garanteras och på lång sikt förbättras ytterligare.

» upp

Bilden ovan (gul redskap) © Monika Englund

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)