Priser

Här finns information om honorar och priser för de tjänster som Dynamic Words erbjuder.
Alla honorar anpassas individuellt för varje uppdrag och i samstämmighet med kunden. Arvodet kan variera beroende av uppdragets omfattning, tidsåtgång, fackområde, svårighetsgrad mm.
Så varierande som de olika språken, fackområdena och ändamålet med en översättning eller ett tolkuppdrag kan vara, lika flexibelt, komplext och noggrant måste även den anspråksfulla bearbetningen uppdragen utföras.
Honorar för språktjänster är därför inte fasta utan måste förhandlas för varje enskild uppdrag i samförstånd med kunden.

Översättningar

Priset för en översättning beror på språkpar, språkriktning, fackområde, textens svårighetsgrad, tid till förfogande, upprepningar i texten, användning av redan existerande Translation Memories med mera. Priset anges beroende av uppdragets utseende antingen som pris per rad (55 tecken inkl. mellanslag), pris per ord eller som timarvode.

Vid överenskommelse om ett långfristigt samarbete eller vid omfattande uppdrag kan särskilda priser avtalas!

Tolkuppdrag

Tolkuppdrag beräknas antingen per timme eller som schablonpris per dag. Priser beror på språkpar om tolkuppdraget avser tolkning i en (t.ex. svenska till tyska) eller två språkriktningar (till och från svenska och tyska). Resekostnader, matkostnader, logi etc. ingår ej i detta pris och beräknas i förekommande fall extra.

Mässtjänster

Priset för mässtjänster beror på serviceomfånget. Honoraret beräknas per timme eller som dagstaxa.

Språkkurser

Kostnaderna för en språkkurs beror på antal deltagare, antal lektioner, språknivå, var undervisningen ska ske, resekostnader m.m. En lektion omfattar 45 minuter. Efter denna tid behöver vi människor en paus för att bearbeta och varaktigt spara den information vi har tagit emot. För att på ett främmande språk kunna förmedla ett effektivt kunskapspaket bokas därför mestadels två lektioner á 45 minuter.

Interkulturell träning

Interkulturell träning erbjuds antingen som schablonkoncept eller som individuellt utformade seminarier. Kostnaderna beror bland annat av antal timmar och hur mycket förberedelser som krävs för individuellt anpassade seminarier. Honoraret beräknas i samråd med kunden antingen som tim- eller dagstaxa.

Privatundervisning för personer som t.ex. ska påbörja ett arbete i Tyskland resp. Sverige kan utformas efter förfrågan.

Jag står gärna till förfogande för att svara på frågor eller för en kostnadsfri offert utan förbindelse. Ta kontakt

» upp

Bilden ovan © Sascha Böhnke / PIXELIO

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)